santawaveclr.gif

 Witamy na stronie Przedszkola Publicznego nr 7 im. "Bajkowej Przygody" w Czeladzi
Zapraszamy do zapoznania się z misją i wizją
statutem i koncepcją pracy Przedszkola

  
 
Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 7
w Czeladzi 2013-2017

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 7 w Czeladzi

Motto : „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”
Janusz Korczak

      Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czeladzi znajduje się w centrum osiedla mieszkaniowego. Mieści się w piętrowym budynku o kolorowej, nowoczesnej fasadzie po termomodernizacji w 2008 r. Funkcjonują tu cztery sale dydaktyczne, gabinet logopedyczny, szatnia, hol przystosowany do zajęć ruchowych i tanecznych. W każdej sali znajduje się estetycznie wyposażona łazienka. Przedszkole posiada rozległy ogród pełen zieleni oraz urządzenia do zabaw na świeżym powietrzu  posiadające  atest i spełniające wymogi bezpieczeństwa.  Na terenie ogrodu przedszkolnego zostały posadzone krzewy ozdobne pozyskane od „Fundacji Silesia” w Katowicach. Przedszkole jest czterooddziałowe, w tym oddział integracyjny. Liczba dzieci w grupach nie  przekracza 25 osób, a w oddziale integracyjnym nie przekracza 20 wychowanków.
Wnętrze przedszkola jest estetyczne , kolorowe i dostosowane  do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Nasza placówka dobrze zapisuje się w pamięci  wychowanków- wracają do nas po latach z własnymi pociechami.

1. Nazwa Przedszkola:

Przedszkole Publiczne Nr 7
ul. Waryńskiego 19
41-250 Czeladź
                                                                   
 2. TELEFON : 32/ 265 17 70
 3. e-mail pp7@pp7.czeladz.pl
 4. Dyrektor mgr Jolanta Kopeć
5. Wicedyrektor mgr  Katarzyna Plutecka
6. Liczba zatrudnionych :  8 nauczycieli , specjaliści w ramach potrzeb zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 1 katechetka 1/22 etatu.
7.Liczba zatrudnionych pracowników  administracji i obsługi    8 osób.

ZAŁĄCZNIKI DO KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 W CZELADZI.
1. Program wychowawczo- profilaktyczny.
2. Roczny plan pracy Przedszkola Publicznego Nr 7 w Czeladzi.

1.  PRZEDSZKOLE TROSZCZY SIĘ O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI.
-  Wszyscy pracownicy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
i skuteczną komunikację interpersonalną i bezpieczeństwo dzieci;
- realizowane są treści kształtujące w dzieciach umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych zawarte w podstawie programowej,
- Dzieci czują się bezpiecznie;
-Zapobiega obecności osób niepowołanych na terenie placówki;
- są redagowane i przestrzegane procedury i regulaminy poprawiające zachowanie bezpieczeństwa w placówce,
- organizowane są na terenie przedszkola spotkania dotyczące bezpieczeństwa z  pracownikami Policji , Straży Miejskiej , Straży  Pożarnej,
- przygotowanie dzieci do udziału w miejskim konkursie „ Bezpieczne Przedszkole” i innych o podobnej tematyce;
2. PRZEDSZKOLE KSZTAŁTUJE POZYWNĄ POSTAWĘ WOBEC ZDROWIA I ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
- wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych,
- aktywność ruchowa warunkiem prawidłowego rozwoju fizycznego,
- kształtujemy proekologiczne postawy wychowanków;
- udział dzieci w programach zdrowotnym : Kubusiowi Przyjaciele Natury oraz w programie Akademii Aquafresh.
3.PRZEDSZKOLE  WSPOMAGA DZIECI W BUDOWANIU SYSTEMU WARTOŚCI. PRZECIWDZIAŁA IZOLACJI SPOŁECZNEJ, UCZY TOLERANCJI WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
- Przedszkole posiada programy wychowawczo- profilaktyczne.
- Realizowane są programy wspomagające rozwój emocjonalny i psychiczny,
- W placówce panuje atmosfera akceptacji w stosunku do osób niepełnosprawnych,
- Prowadzone są działania integrujące środowisko dzieci chorych i zdrowych,
 -Placówka jest przyjazna dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na ich potrzeby.


4.RODZICE SĄ PARTNERAMI UCZESTNICZĄCYMI W ŻYCIU PRZEDSZKOLA.
- rodzice współdecydują o sprawach dotyczących działalności przedszkola,
- rodzice uczestniczą w pracach na rzecz przedszkola,
- podejmują działania w kierunku pozyskania sponsorów,
- są na bieżąco informowani o sukcesach i porażkach swoich dzieci,
- uczestniczą w procesie ujednolicenia systemów wychowawczych w środowisku przedszkolnym i rodzinnym,
-otrzymują sugestie dotyczące konsultacji ze specjalistami- lekarz, psycholog, pedagog, logopeda,               
- Gromadzone są i analizowane opinie, sugestie i oczekiwania rodziców;
- Stwarzane są okazje do bezpośredniego udziału w życiu przedszkola- spotkania, uroczystości, zajęcia otwarte, spotkania z psychologiem , logopedą,
- wspieranie rodziców w funkcji wychowawczej poprzez spotkania z psychologiem , logopedą,
- zajęcia otwarte,
- włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
- zebrania ogólne i grupowe,
- prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły),
- wystawy prac plastycznych,
 
5.  UMOŻLIWIA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH WSZYSTKIM DZIECIOM I PRZYGOTOWUJE JE DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE.
- organizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna,
- prowadzona systematyczna obserwacja i diagnoza dzieci . Systematyczna praca indywidualna ukierunkowana na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój                                                                                osobowości,
-oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
i zdobywania wiedzy,
- dla potrzeb dzieci upośledzonych organizowane są zajęcia z logopedą , psychologiem, rehabilitantem;
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole...

- wykazuje:
• motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
• umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
• umiejętność koncentracji, wytrwałość
• umiejętność współpracy w grupie / podporządkowuje się normom, zasadom, umie  współdziałać z rówieśnikami
• samodzielność
• tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
• odporność na stres

- posiada:
• zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób  zrozumiały dla innych
• wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
• podstawową wiedzę o świecie
• pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane nie hamowały jego aktywności

- umie:
• cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie

- rozumie i zna :
• prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi
• zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
• zasady kultury współżycia, postępowania i współdziałania
• kulturę i dziedzictwo własnego regionu , symbole narodowe
• potrzebę szanowania przyrody i środowiska

- nie obawia się:
• występować publicznie
• reprezentować grupę, przedszkole
• chwalić się swoimi pomysłami
• wykazywać inicjatywę w działaniu
• wyrażania swoich uczuć

6.ORGANIZACJA PROCESÓW KSZTAŁCENIA W CELU REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ .
- zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
-  ewaluowane są wybrane obszary pracy placówki,
-  prowadzone jest doskonalenie zawodowe nauczycieli,
7. DZIECKO ODBIORCĄ I TWÓRCĄ SZTUKI.
- stosowanie twórczych i aktywnych metod pracy,
- umożliwianie kontaktu ze sztuką: spektakle teatralne, koncerty muzyki klasycznej, spotkania z ludźmi kultury,
- współpraca z instytucjami kulturalnymi „ ODEON” , „ Miejska Biblioteka”;
8. TROSKA O POZYTYWNY WIZERUNEK PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU- WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI INSTYTUCJAMI, MEDIAMI, POZYSKIWANIE SPONSORÓW.
- Promowanie  osiągnięć przedszkola i troska o dobrą opinię w środowisku  ,
- współpraca z organem prowadzącym, jednostkami samorządowymi  oraz placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

PDF Drukuj Email
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »